جمعه 8 مهر 1401   00:37:17
بيشتر
اندازه شناسی -اطلاعیه
فهرست تجهیزات آزمون آزمایشگاه های اندازه شناسی قانونی

آزمایشگاه های اندازه شناسی قانونی موظف می باشند تا تاریخ 1401/04/01 تجهیزات خود را در چهار حوزه اوزان سنگین، وسایل سنجش و توزین سبک، نازل های عرضه سوخت مایع و نازل های CNG ،  بر اساس فهرست بروز شده پیوست بروزرسانی نمایند.
  ارزیابی های آزمایشگاه های اندازه شناسی قانونی بر اساس این فهرست انجام می گیرد.

فايلها
توزين و سنجش سبک.pdf 194.453 KB
اوزان سنگين.pdf 130.824 KB
cng.pdf 185.09 KB
سوخت مايع.pdf 118.99 KB