پنجشنبه 7 مهر 1401   23:23:04
بيشتر
اندازه شناسی -اطلاعیه
نتایج آزمون دوره های آموزشی بازرسان آزمون دوره ای
نتایج آزمون دوره های آموزشی بازرسان در چهارحوزه مبانی اندازه شناسی، وسایل توزین سبک، نازل سوخت مایع و CNG
فايلها
اسامي پذيرفته شدگان وسايل توزين سبک مرداد 1401.pdf 138.652 KB
مباني اندازه شناسي.pdf 139.674 KB
سوخت مايع.pdf 248.633 KB
Cng.pdf 252.138 KB