شنبه1402/2/30

12:30:4

867

شعار روز جهانی اندازه شناسی

" اندازه گیری ها در حمایت از سیستم جهانی غذا "

این موضوع به دلیل چالش های فزاینده تغییرات آب و هوایی و توزیع جهانی غذا در جهانی که جمعیت آن در پایان سال 2022 به 8 میلیارد نفر خواهد رسید، انتخاب شده است. روز جهانی اندازه شناسی، جشن سالانه امضای کنوانسیون متر در 20 می 1875 توسط نمایندگان هفده کشور است. این کنوانسیون چارچوبی را برای همکاری جهانی در علم اندازه گیری و کاربردهای صنعتی، تجاری و اجتماعی آن تعیین می کند.
پروژه روز جهانی اندازه شناسی به طور مشترک توسط 
BIPM  وOIML اجرا می گردد. هدف اصلی کنوانسون متر(یکپارچگی جهانی در اندازه گیری) از سال 1875 تاکنون، همچنان به قوت خود باقی ست.