پنجشنبه 7 مهر 1401   23:19:29
بيشتر
اندازه شناسی -اطلاعیه
اطلاعیه
استاندارد ملی ایران به شماره 10274 تحت عنوان باسکول های وسایل نقلیه جاده ای-روش آزمون (تصدیق اولیه، تصدیق بعدی و بازرسی حین خدمت) که مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد، مبنای مصوبه کمیته برنامه ریزی اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها مورخ 1393/6/19 در دویست و نود و چهارمین اجلاس کمیته ملی مورخ 1395/3/4 مورد تجدید نظر قرار گرفته که مراتب جهت اطلاع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می گردد. لذا کلیه تولید کنندگان و واردکنندگان این فرآورده سه ماه از تاریخ انتشار آگهی مهلت خواهند داشت تا نسبت به رعایت استاندارد مذکور اقدام لازم را به عمل آورند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در مرکز به سازمان ملی استاندارد ایران و در استانها به ادارات کل استاندارد مراجعه نمایند.
فايلها
روزنامه جام جم.tif 465.133 KB
روزنامه وطن.tif 534.19 KB